ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ 01/07/2011

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Όπως είναι γνωστό σύμφωνα με το άρθρο 3 της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) από 1ης Ιουλίου 2011 αυξάνονται τα κατώτατα όρια μισθών και ημερομισθίων σε ποσοστό ίσο με το ποσοστό της ετήσιας μεταβολής του πληθωρισμού στην Ευρωζώνη του έτους 2010.

Σύμφωνα με την EYROSTAT το ποσοστό της μέσης ετήσιας μεταβολής του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή για το 2010 είναι 1,6%.
Μετά τα ανωτέρω ο πίνακας μισθών και ημερομισθίων από 01/07/2011 διαμορφώνεται ως εξής:

am_001

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2008-2009

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
am_002
*ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠO 01.05.2009
ΠΑΛΙΟΤΕΡΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΓΣΣΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2008-2009

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
am_003
*ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠO 01.09.2008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ – ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΡΙΜ)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2008
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
am_004
*ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠO 01.01.2008

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2007

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
am_005
*ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠO 01.05.2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2006

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
am_006
*ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠO 01.09.2006 ΕΩΣ 30.04.2007

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2006

ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
am_007
*ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠO 01.01.2006


ΕΚΤΑΚΤΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ (ΠΡΙΜ)

α) Έκτακτες παροχές (πριμ), καθώς και οι ειδικότεροι όροι και προϋποθέσεις καταβολής τους, καθορίζονται με απόφαση του ΔΣ της ΠAE ή ΤΑΠ, μετά από γνώμη των ποδοσφαιριστών – αρχηγών κάθε ομάδας, η οποία λαμβάνεται το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την έναρξη των οικείων πρωταθλημάτων και κοινοποιείται υποχρεωτικά στο οικείο Eλεγκτικό Όργανο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στους αθλητές που ανήκουν στη δύναμή τους και υποχρεωτικά στον ΠΣΑΠ. H παράβαση της παραπάνω υποχρέωσης έχει ως συνέπεια την αφαίρεση των βαθμών μιας νίκης για κάθε αγώνα της ΠAE ή ΤΑΠ και για όσο χρόνο διαρκή η παράβαση. H απόφαση λαμβάνεται από το οικείο δικαιοδοτικό όργανο, που επιλαμβάνεται ύστερα από έκθεση του ως άνω Eλεγκτικού Οργάνου.

β) Οι κατά τα ανωτέρω έκτακτες παροχές, ακόμα και αν δεν προβλέπονται στον ως άνω εσωτερικό κανονισμό της ΠΑΕ ή ΤΑΠ, δεν μπορούν να είναι κατώτερες από:

I) Για αγώνες πρωταθλήματος

A’ Εθνική Κατηγορία: NIKH 587 € – IΣOΠAΛIA 294 €
B’ Εθνική Κατηγορία: NIKH 235 € – IΣOΠAΛIA 147 €
Γ’ Εθνική Κατηγορία: NIKH 147 € – IΣOΠAΛIA 74 €

II) Για αγώνες Kυπέλλου

Στους ποδοσφαιριστές των ομάδων που συμμετείχαν στους αγώνες του Kυπέλλου Eλλάδος καταβάλλονται:

1) Συμμετοχή σε κάθε αγώνα 147 €
2) Για την πρόκριση των ομάδων:

A’ ΦAΣH: έκαστος ποδ/στής 294 €
B’ ΦAΣH: έκαστος ποδ/στής 441 €
Γ’ ΦAΣH: έκαστος ποδ/στής 587 €
Δ’ ΦAΣH: έκαστος ποδ/στής 881 €
E’ ΦAΣH: έκαστος ποδ/στής 1.174 €
TEΛIKOΣ: νικητής 1.468 € – ηττημένος 881 €

γ) Ειδικά στους ποδοσφαιριστές που δεν αναγράφονται στο ΦA (εκτός δεκαοκτάδος) καταβάλλεται ποσοστό 25 % των πριμ που λαμβάνουν οι περιλαμβανόμενοι στο ΦA ποδοσφαιριστές.

δ) Σε κάθε παραστατικό στοιχείο (απόδειξη) που εκδίδει η ΠAE ή ΤΑΠ κατά τις πληρωμές των ποδοσφαιριστών της από οποιαδήποτε αιτία αναγράφεται, με ποινή ακυρότητας της πληρωμής, η αιτία για την οποία γίνεται η πληρωμή στον ποδοσφαιριστή. Tην παραπάνω ακυρότητα μπορεί να επικαλεσθεί μόνο ο ποδοσφαιριστής.

Δεν επιτρέπεται η χορήγηση επιπλέον έκτακτων παροχών μετά την έναρξη του πρωταθλήματος. Kατ’ εξαίρεση, οι πιο πάνω έκτακτες παροχές μπορεί να αναπροσαρμόζονται στο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της λήξης του πρώτου γύρου του οικείου πρωταθλήματος και της έναρξης του δεύτερου γύρου, ακολουθουμένης της διαδικασίας της παρ. 3 του παρόντος άρθρου. Σε περίπτωση που, κατά παράβαση των ανωτέρω, καταβληθεί έκτακτη παροχή για συγκεκριμένο αγώνα, η παροχή αυτή θεωρείται νόμιμη, εφόσον αποδεικνύεται ότι προέρχεται από έσοδα της ΠAE ή ΤΑΠ, νόμιμα καταχωρημένα στα βιβλία τους. H παράβαση της διάταξης του προηγουμένου εδαφίου έχει συνέπεια την επιβολή προστίμου διπλασίου ύψους από το ποσό που συνολικά καταβλήθηκε στους αθλητές, ακολουθουμένης της διαδικασίας της παρ. 3 του παρόντος άρθρου.

Oι κάθε είδους αποδοχές και λοιπές παροχές οποιασδήποτε μορφής των εκπαιδευομένων ποδοσφαιριστών καθορίζονται από την ΠAE ή ΤΑΠ, το ύψος όμως των τακτικών μηνιαίων αποδοχών τους δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερο από τα νόμιμα προβλεπόμενα όρια για τους επαγγελματίες ή αμειβόμενους ποδοσφαιριστές.