ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Του σωματείου με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ» με έδρα την Αθήνα που εκπροσωπείται νόμιμα.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ | ΙΔΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – ΕΔΡΑ – ΣΚΟΠΟΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΙΔΡΥΣΗ: Ιδρύεται στην Αθήνα σύμφωνα και με βάση τις κείμενες σχετικές διατάξεις τόσο του Αστικού κώδικα – όσο και των συναφών νόμων, σωματείο, η λειτουργία του οποίου ρυθμίζεται από τις ανωτέρω διατάξεις αλλά και από τις διατάξεις που περιλαμβάνονται στο παρόν καταστατικό.


ΑΡΘΡΟ 2

ΕΠΩΝΥΜΙΑ: Το σωματείο θα έχει την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΜΕΙΒΟΜΕΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ» και θα μπορεί να χρησιμοποιεί στις σφραγίδες, τη σημαία, τα σήματα και τα υπόλοιπα έγγραφα και σύμβολα που προβάλλουν το σωματείο, τα αρχικά γράμματα «Π.Σ.Α.Π.»


ΑΡΘΡΟ 3

ΕΔΡΑ: Για έδρα του σωματείου ορίζεται η πόλη της Αθήνας.


ΑΡΘΡΟ 4

ΣΚΟΠΟΙ: Το σωματείο έχει τους σκοπούς που αναφέρονται παρακάτω:

 • α) Τη συνένωση όλων των Ελλήνων αμειβόμενων ποδοσφαιριστών για την κοινή αντιμετώπιση των επαγγελματικών προβλημάτων τους και των προβλημάτων του ελληνικού ποδοσφαίρου και του ελληνικού αθλητισμού γενικότερα
 • β) Την ανάπτυξη του αθλητικού πνεύματος, του ευγενικού συναγωνισμού, της συναδελφικής αλληλεγγύης και αλληλοβοήθειας των μελών του.
 • γ) Την εξύψωση του ηθικού, του πνευματικού και του κοινωνικού επιπέδου των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και την αξιοποίηση των αρετών τους
 • δ) Την εξασφάλιση των απαραιτήτων προϋποθέσεων για την πρόοδο του ελληνικού ποδοσφαίρου και την δημιουργία ιδανικών συνθηκών διεξαγωγής σχετικών πρωταθλημάτων
 • ε) Την εξυγίανση, την κάθαρση και την πλήρη απαλλαγή του ελληνικού ποδοσφαίρου από τις αρρώστιες που το κτυπούν εδώ και πολλά χρόνια και τις εστίες από τις οποίες μολύνεται, καθώς επίσης και την προστασία του ποδοσφαίρου από κάθε κίνδυνο που παρεμποδίζει την πρόοδο και τη βελτίωση του
 • στ) Την μελέτη των κοινωνικών, τεχνικών, οικονομικών και επαγγελματικών προβλημάτων των μελών του και την αναζήτηση των μεθόδων, τρόπων και μέσων που επιβάλλονται για την επίλυσή τους
 • ζ) Την παροχή κάθε μορφής βοήθειας και συνδρομής στα μέλη του σωματείου που την έχουν ανάγκη, καθώς και την παροχή κάθε υποστήριξης για όλα τα νόμιμα, θεμιτά, δικαιολογημένα και δίκαια αιτήματα των μελών.
 • η) Την σωστή αντιμετώπιση των ποδοσφαιριστών από μέρους της πολιτείας, της Αθλητικής Διοίκησης και των διοικήσεων των αθλητικών συλλόγων, καθώς και την αποφυγή μειωτικών ηθικών διακρίσεων γι’ αυτούς απέναντι στους αθλητές των υπόλοιπων αθλημάτων του ολυμπιακού προγράμματος.
 • θ) Την προώθηση, την προστασία και την κατοχύρωση των επαγγελματικών συμφερόντων των Ελλήνων ποδοσφαιριστών.
 • ι) Την δημιουργία των πιο ιδανικών και αναγκαίων προϋποθέσεων για την επαγγελματική οργάνωση των Ελλήνων ποδοσφαιριστών και την κάλυψη του σημερινού τεράστιου κενού στο χώρο της εξασφάλισης των ποδοσφαιριστών από τους σοβαρούς επαγγελματικούς κινδύνους.
 • ια) Την αναγνώριση των αμειβομένων ποδοσφαιριστών σαν ιδιαίτερου κλάδου επαγγελματιών και την ανάλογη αντιμετώπισή τους από την πολιτεία μέσω της κατάταξης του επαγγέλματός τους στα βαριά και ανθυγιεινά επαγγέλματα.
 • ιβ) Την ασφάλιση των αμειβόμενων ποδ/στών μέσω της ίδρυσης σχετικού φορέα, ο οποίος θα καλύψει την παροχή της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης των ιδίων αλλά και των μελών της οικογενείας τους, την παροχή σύνταξης κατά την αποχώρησή τους από την αγωνιστική δραστηριότητα, είτε λόγω ηλικίας – είτε λόγω σοβαρού ατυχήματος, την παροχή “εφ’ άπαξ ” ενίσχυσης ή εκτάκτων ειδικών βοηθημάτων για όσους υποφέρουν άδικα εξαιτίας της τύχης ή ατυχήματος επαγγελματικούς κινδύνους.
 • ιγ) Την καθιέρωση του θεσμού των ελεύθερων μεταγραφών και μετακινήσεων των αμειβόμενων ποδοσφαιριστών σύμφωνα με όσα ισχύουν στο εξωτερικό και την δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων και συνθηκών για την ελεύθερη παροχή και προσφορά των υπηρεσιών τους.
 • ιδ) Την κατάργηση κάθε διάταξης που περιορίζει τις αμοιβές των μελών του, ανεξάρτητα από το είδος τους, σαν αντίθετης στην αντίστοιχη Γενική Αρχή του Δικαίου που είναι συνταγματικώς κατοχυρωμένη και στην ιδιαίτερη, διαφορετική φύση των υπηρεσιών των ποδοσφαιριστών σε σχέση με τη διάρκεια που μπορούν να τις προσφέρουν.
 • ιε) Την καθιέρωση διεξαγωγής τιμητικού αγώνα (ιωβηλαίου) για κάθε αμειβόμενο ποδοσφαιριστή που συμπλήρωσε δεκαετή συνεχή δραστηριότητα ή ανάλογου αγώνα σε ένδειξη τιμής για κάθε ποδοσφαιριστή που αποχώρησε από την ενεργό δράση.
 • ιστ) Την ελεύθερη είσοδο των διεθνών ποδοσφαιριστών σε όλους τους αγωνιστικούς χώρους, ανεξάρτητα από το είδος του αγώνα που διεξάγεται
 • ιζ) Την άμεση εγγραφή τους στα μέλη κάθε συλλόγου στον οποίο διατέλεσαν αθλητές αμέσως μετά την αποχώρησή τους από την ενεργό δράση και μετά από την σχετική αίτησή τους.
 • ιη) Την δημιουργία ειδικού πειθαρχικού οργάνου για την επιβολή κυρώσεων εναντίον εκείνων των μελών του συνδέσμου που παρεκτρέπονται, ανεξάρτητα από άλλες παράλληλες διοικητικές διαδικασίες.
 • ιθ) Την δημιουργία ειδικού έντυπου ή περιοδικής έκδοσης για την προβολή και προώθηση των θεμάτων του ποδοσφαίρου και των μελών του συνδέσμου.
 • κ) Την προστασία των μελών του από τις αυθαιρεσίες των διοικήσεων των συλλόγων και της διοίκησης του ελληνικού ποδοσφαίρου μέσω της συμμετοχής μέλους της Διοίκησης του Συνδέσμου στα Πειθαρχικά Συμβούλια ή Επιτροπές.
 • κα) Την δημιουργία ειδικού γνωμοδοτικού οργάνου του οποίου οι εισηγήσεις θα είναι απαραίτητες για τη λήψη κάθε διοικητικού μέτρου, που αφορά τα επαγγελματικά συμφέροντα των μελών του Συνδέσμου και την οργάνωση του ελληνικού ποδοσφαίρου.
 • κβ) Την άμεση συνεργασία με τους υπόλοιπους επαγγελματίες του ποδοσφαίρου (προπονητές, φυσιοθεραπευτές, μασσέρ κ.λ.π) ή τους συνδέσμους άλλων αθλημάτων για την καλύτερη και πιο πλήρη προώθηση των θεμάτων του ελληνικού αθλητικού κόσμου
 • κγ) Την δημιουργία των προϋποθέσεων για την συνένωση κάτω από κοινό φορέα όλων των επαγγελματιών του ποδοσφαίρου έτσι ώστε να γίνει πιο εύκολη η εκπλήρωση όλων των σκοπών του Συνδέσμου και των σκοπών των υπόλοιπων σχετικών κλάδων.
 • κδ) Την δημιουργία τμήματος Νομικής Προστασίας ποδοσφαιριστών.
 • κε) Την συνεργασία με επίσημους μάνατζερ της ΦΙΦΑ για υποθέσεις μεταγραφών ποδοσφαιριστών.

ΑΡΘΡΟ 5

Για την πραγματοποίηση των σκοπών του το σωματείο μπορεί να χρησιμοποιεί μόνα τα μέσα εκείνα τα οποία δεν αντίκεινται στους Νόμους, τους Κανονισμούς και την Ηθική.
Έτσι η επιδίωξη των σκοπών του σωματείου γίνεται δια των παρακάτω ενδεικτικά αναφερόμενων μέσων:

 • α) Μέσω της δημιουργίας παραρτημάτων στα μεγάλα αστικά κέντρα ή αναλόγων χωρών για την πραγματοποίηση συναντήσεων για ανταλλαγή απόψεων των μελών της περιοχής σχετικά με θέματα που απασχολούν το σωματείο ή τα μέλη της περιοχής, για την διεκπεραίωση και την τακτοποίηση οργανωτικών θεμάτων και την υποβολή σχετικών εισηγήσεων.
 • β) Μέσω της έκδοσης εγκυκλίων οδηγιών, ανακοινώσεων, ενημερωτικών δελτίων, μελετών και κυρίως ενός περιοδικού εντύπου για την προβολή των διαφόρων θεμάτων που σχετίζονται με τους σκοπούς των σωματείων.
 • γ) Μέσω της δημιουργίας ομάδων εργασίας, που θα αποτελούνται είτε μόνο από μέλη του σωματείου, είτε και από τρίτους που διαθέτουν τις ειδικές γνώσεις για τα υπό έρευνα ζητήματα.
 • δ) Μέσω της σύναψης συμβάσεων με διάφορους Οργανισμούς που καλύπτουν έναντι μικρού τιμήματος ζωτικές ανάγκες σε αισθητά χαμηλότερες τιμές και γενικά μέσω της χρήσης κάθε μέσου που είναι αναγκαίο για κάθε περίπτωση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΜΕΛΗ

ΕΙΣΟΔΟΣ – ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΠΟΒΟΛΗ – ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 6

Μπορούν να εγγραφούν ως μέλη του σωματείου όλοι οι εν ενεργεία αμειβόμενοι ποδοσφαιριστές, ανεξάρτητα από υπηκοότητα, εφ’ όσον αγωνίζονται σε σύλλογο που συμμετέχει στα πρωταθλήματα που διοργανώνονται από την ΕΠΟ ανάμεσα στα σωματεία τα οποία διαθέτουν τμήματα αμειβομένων ποδοσφαιριστών.
Μπορούν επίσης να εγγραφούν ως μέλη του σωματείου και πρόσωπα τα οποία δεν αγωνίζονται πλέον εφ’ όσον έχουν συμμετάσχει σε δέκα τουλάχιστον πρωταθλήματα Α’ ή Β’ Εθνικής Κατηγορίας.

Για την εγγραφή ως μελών μη εν ενεργεία αθλητών που συμμετείχαν σε λιγότερο από δέκα πρωταθλήματα απαιτείται έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.
ΕΙΣΟΔΟΣ: Για τη είσοδο στο σωματείο οποιουδήποτε που έχει τις παραπάνω ιδιότητες, απαιτείται υποβολή σχετικής έγγραφης αίτησης του προς την Διοίκηση και έγκριση από το Δ.Σ. Η υποβολή της παραπάνω αίτησης θεωρείται συντελεσμένη και με μόνη την καταβολή από τον ποδοσφαιριστή της εκάστοτε ισχύουσας πρώτης ετήσιας συνδρομής του προς τον Σύνδεσμο.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ν’ απορρίψει την αίτηση εγγραφής ή ν’ αναβάλει την λήψη απόφασης για την αίτηση χωρίς να είναι υποχρεωμένο να αιτιολογήσει την απόφασή του.

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ: Κάθε μέλος κι ανεξάρτητα από τον τρόπο εγγραφής του μπορεί ν’ αποχωρήσει ελεύθερα όταν το επιθυμεί εκτός εάν οι λόγοι ανάγκης του σωματείου επιβάλλουν την παραμονή του μέχρι τέλους της αθλητικής περιόδου, οπότε η υποβληθείσα παραίτηση θεωρείται σαν να έγινε δεκτή από το τέλος της περιόδου μέσα στην οποία εκδήλωσε την επιθυμία του για αποχώρηση.

ΑΠΟΒΟΛΗ: Τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν ευσυνείδητα όσα προβλέπονται από το καταστατικό και τις εγκυκλίους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους στο σωματείο και στα υπόλοιπα μέλη.
Κάθε παράβασή τους δικαιολογεί την αποβολή του μέλους από το σωματείο και την διαγραφή του από τα σχετικά Μητρώα μετά από απόφαση του Δ.Σ. Η απόφαση αυτή μπορεί να ν’ ανατραπεί με αίτηση του μέλους που αποβλήθηκε από την αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ: Τα μέλη του σωματείου επιβάλλεται, εκτός αυτών που αναφέρονται σε άλλες παραγράφους, να εκπληρώνουν και τις επόμενες παραδειγματικά αναφερόμενες υποχρεώσεις τους.

 • α) Να μετέχουν ενεργά σε όλες τις εκδηλώσεις του σωματείου και ιδιαίτερα στις Γενικές Συνελεύσεις και τις ομάδες εργασίας και μελετών, ή σε επιτροπές, που συγκροτούνται για ειδικό σκοπό.
 • β) Να υποστηρίζουν, ανεξάρτητα από τις συνθήκες κάτω από τις οποίες υποβάλλονται, τις διεκδικήσεις του σωματείου.
 • γ) Να συμμορφώνονται στις διατάξεις του Καταστατικού και της Διοίκησης και να εκπληρώνουν τις ταμειακές υποχρεώσεις τους συνεχώς.
 • δ) Να δείχνουν άψογη και παραδειγματική συμπεριφορά απέναντι στους συναδέλφους τους και απέναντι σε κάθε πρόσωπο ή όργανο που έχει σχέση με τον Αθλητισμό και γενικά να ζουν με τρόπο που προκαλεί τον έπαινο του κοινωνικού συνόλου μέσα στο οποίο κινούνται.

ΑΡΘΡΟ 7

Τα μέλη του σωματείου διακρίνονται σε Τακτικά και Επίτιμα. Τακτικά μέλη είναι αυτά που διαθέτουν τις ιδιότητες που αναφέρονται στο προηγούμενο άρθρο.

Αυτά έχουν και ασκούν όλα τα δικαιώματα που απομένονται από το καταστατικό.

Επίτιμα μέλη είναι αυτά που ανακηρύσσονται από την Γενική Συνέλευση μ’ αυτόν τον τίτλο λόγω των ξεχωριστών υπηρεσιών που παρείχαν στο σωματείο και στον Αθλητισμό γενικότερα για την επίτευξη των σκοπών του σωματείου. Αυτοί στερούνται μόνον το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι, ενώ διατηρούν όλα τα υπόλοιπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΠΟΡΟΙ

ΑΡΘΡΟ 8

 • Οι πόροι του σωματείου είναι οι εξής:
 • Οι εφ’ άπαξ εισφορές εγγραφής των μελών του Συνδέσμου.
 • Οι εισφορές που καταβάλλονται από τα παρακάτω μέλη κάθε χρόνο.
 • Οι διάφορες δωρεές, κληροδοτήματα, οικονομικές ενισχύσεις, οι εισπράξεις από τυχόν ψυχαγωγικές εκδηλώσεις, εορτές κ.λ.π.
 • Τα τυχόν εισοδήματα, όπως τόκοι, από την αξιοποίηση της περιουσίας του σωματείου.
 • Οι κρατικές και δημοτικές επιχορηγήσεις καθώς και κάθε γενική είσπραξη από νόμιμη αιτία.

ΑΡΘΡΟ 9

 • Το ύψος της εφ’ άπαξ εγγραφής των τακτικών μελών και της ετήσιας εισφοράς τους, θα
 • καθορίζεται κάθε φορά με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Η ετήσια εισφορά καταβάλλεται στην αρχή κάθε μήνα Σεπτεμβρίου.
 • Τακτικό μέλος που διαγράφτηκε μ’ αυτόν τον τρόπο επαναγράφεται χωρίς την υποχρέωση καταβολής των οφειλομένων συνδρομών, εφ’ όσον εγκρίνει την επανεγγραφή του το Διοικητικό Συμβούλιο.
 • Μέλος που δεν καταβάλει τη συνδρομή του διαγράφεται με απόφαση του Δ.Σ. χωρίς προηγούμενη ενόχληση και στερείται κάθε προνομίου και κάθε παρεχόμενης υπηρεσίας. Η παραπάνω διαγραφή των τακτικών μελών που δεν εκπλήρωσαν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Σύλλογο πρέπει να γίνεται απαραίτητα από το Δ.Σ. πριν από κάθε Γενική Συνέλευση.
 • Τακτικό μέλος για να έχει δικαίωμα ψήφου σε κάθε Γενική Συνέλευση πρέπει να είναι ταμειακώς τακτοποιημένο μέχρι και το μήνα μέσα στον οποίο πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ – ΔΩΡΗΤΕΣ – ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ – ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ

ΑΡΘΡΟ 10

ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΕΣ: Το σωματείο για την ενίσχυση της οικονομικής του θέσης μπορεί να εγγράψει συνδρομητές πρόσωπα που είναι διατεθειμένα να καταβάλουν τακτικές ετήσιες συνδρομές τουλάχιστον 10.000 δρχ.

ΔΩΡΗΤΕΣ: Ανακηρύσσονται δωρητές του Συνδέσμου όσοι προσφέρουν για τους σκοπούς του ενίσχυση υλική που φθάνει τουλάχιστον μέχρι τις εκατό χιλιάδες (100.0000) δραχμές.

ΕΥΕΡΓΕΤΕΣ: Ευεργέτες ανακηρύσσονται όσοι προσφέρουν για τους σκοπούς του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ συνολική ενίσχυση που φθάνει τουλάχιστον μέχρι ένα εκατομμύριο (1.000.000) δραχμές. Το Δ.Σ. εγκρίνει όσους η Γενική

Συνέλευση ανακηρύσσει Μεγάλους Ευεργέτες εφ’ όσον προσέφεραν για τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ οικονομική ενίσχυση τουλάχιστον πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές.

Η εικόνα των μεγάλων ευεργετών τοποθετείται στις αίθουσες του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ με ένδειξη στην οποία αναγράφεται εκτός από το όνομα και ο τίτλος του Μεγάλου Ευεργέτη και η ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης κατά την οποία ανακηρύχθηκε Μεγάλος Ευεργέτης.

Τα ονόματα των Δωρητών, Ευεργετών και Μεγάλων Ευεργετών χαράσσονται σε ειδικούς πίνακες που τοποθετούνται στα γραφεία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

Κάθε μελλοντική αναπροσαρμογή των παραπάνω ποσών γίνεται με απόφαση του Δ.Σ. του Συνδέσμου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΡΘΡΟ 11

Την Διοίκηση του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ασκεί η Γενική Συνέλευση των μελών του η οποία συνέρχεται τακτικά κάθε έτος, έκτακτα δε και για ορισμένα θέματα, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου ή με αίτηση του 1/6 των ταμειακά εντάξει τακτικών μελών, στη τελευταία δε περίπτωση το αργότερο μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την υποβολή της αίτησης αυτής στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Η αντιπροσώπευση των μελών στην Γενική Συνέλευση είναι δυνατή και με την εκπροσώπηση μέσω ενός μέλους για όλες τις ομάδες της επικρατείας, που είναι εξουσιοδοτημένα εγγράφως με πληρεξούσιο που αναφέρει τα θέματα της

Γενικής Συνέλευσης και που κατατίθενται νόμιμα πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνέλευσης.

Οι Γενικές Συνελεύσεις προσκαλούνται κατόπιν πρόσκλησης του Διοικητικού Συμβουλίου προς τα μέλη, είκοσι (20) τουλάχιστον ημέρες πριν από την για συνέλευση που ορίσθηκε ημερομηνία και βρίσκονται σε απαρτία όταν παρίσταται ή εκπροσωπείται το μισό συν ένα τουλάχιστον από το σύνολο των ταμειακά τακτοποιημένων Τακτικών Μελών, αποφασίζουν δε έγκυρα μα απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων και των εκπροσωπούμενων.

Γενική Συνέλευση που ματαιώνεται για έλλειψη απαρτίας, επαναλαμβάνεται μέσα σε οκτώ (8) ημέρες στον ίδιο τόπο με την ίδια ημερήσια διάταξη θεμάτων, χωρίς νέα πρόσκληση, υπάρχει δε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρισταμένων μελών.


ΑΡΘΡΟ 12

Η τακτική Γενική Συνέλευση συνέρχεται τον μήνα Μάιο κάθε έτους.

Σ’ αυτήν γίνεται λογοδοσία, απολογισμός και συζήτηση για τα πεπραγμένα του Διοικητικού Συμβουλίου και ψήφιση του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους.

Επίσης διαβάζεται η έκθεση της εξελεγκτικής Επιτροπής, η οποία πρέπει να έχει καταρτισθεί μέχρι την προηγούμενη από την Συνέλευση εβδομάδα.

Στην τακτική αυτή ετήσια Γενική Συνέλευση υποβάλλεται προς το Διοικητικό Συμβούλιο υποχρεωτικά ο ισολογισμός κάθε έτους καθώς και η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για το οικονομικό έτος που τελειώνει τηρουμένων έτσι των όρων του Νόμου για την υποχρεωτική υποβολή τους στην Γενική Συνέλευση μέσα σε τρεις μήνες από τη λήξη του έτους.

Κάθε τρίτο έτος και κατά μήνα Μάιο γίνεται με μυστική ψηφοφορία η εκλογή νέου από εννέα (9) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου και Τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής από την τακτική Γενική Συνέλευση που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό.
Κατά την συνέλευση αυτή γίνεται επίσης απολογισμός των πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου της περασμένης περιόδου, διαβάζεται η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός του επόμενου έτους.

Η ψηφοφορία διεξάγεται φανερά με απλή έγερση του μέλους που ψηφίζει εκτός από τις εξαιρέσεις που ορίζονται από τον Νόμο ή μετά από ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων.

Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή, της οποίας προεδρεύει ο πιο ηλικιωμένος, με τα άλλα δυο μέλη να θεωρούνται γραμματείς, η οποία και κάνει τις αρχαιρεσίες.

Με το τέλος της ψηφοφορίας των τακτικών μελών που έχουν το δικαίωμα ψήφου και μετά τη διαλογή των σταυρών προτίμησης ανακηρύσσονται αυτοί που εκλέχτηκαν με σειρά επιτυχίας. Σε περίπτωση ισοψηφίας υποψηφίων γίνεται κλήρωση από την Εφορευτική Επιτροπή για την ανάδειξη της σειράς επιτυχίας τους με προτίμηση σ’ όσους ευνοούνται από την κλήρωση.


ΑΡΘΡΟ 13

Τροποποίηση του παρόντος καταστατικού αποφασίζεται από την Γενική Συνέλευση, εφ’ όσον υπάρχει απαρτία του μισού συν ένα του συνολικού αριθμού που έχουν δικαίωμα ψήφου των τακτικών μελών και με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) απ’ όσους παρευρίσκονται και αντιπροσωπεύονται.

Η διάλυση του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ανακοινώνεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που συγκαλείται γι’ αυτό το σκοπό μόνο με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των παρευρισκόμενων και εκπροσωπούμενων τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται μετά από τρεις μήνες και αποφασίζει πλέον με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρευρισκομένων ή εκπροσωπούμενων τακτικών μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

Για την ύπαρξη απαρτίας σε μια τέτοια Γενική Συνέλευση απαραίτητη είναι η παρουσία ή η εκπροσώπηση του μισού συν ένα των ταμειακά εντάξει μελών.

Σε περίπτωση διάλυσης του Συνδέσμου και εφ’ όσον δεν αποφασισθεί διαφορετικά από τη Γενική Συνέλευση, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 106 του Α.Κ., η περιουσία αυτού καταλήγει στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.


ΑΡΘΡΟ 14

Στις Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ για δε τις συνεδριάσεις τους συντάσσονται πρακτικά από τους εκλεγόμενους γι’ αυτό το σκοπό δύο (2) ειδικούς γραμματείς.

Στις έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις προεδρεύει επίσης ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκτός από τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η Γενική Συνέλευση πρόκειται να συζητήσει θέματα που αφορούν την εμπιστοσύνη προς το Διοικητικό Συμβούλιο.

Στην περίπτωση αυτή προεδρεύει ο Πρόεδρος που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση.

Τα πρακτικά των Γενικών Συνελεύσεων, που τηρούνται με ευθύνη του Προέδρου και των γραμματέων, υπογράφονται από αυτούς και καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο με ενυπόγραφη βεβαίωση της πιστότητας της αντιγραφής από τον
Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η διαπίστωση σε κάθε Γενική Συνέλευση των τακτικών μελών που παρίστανται ή εκπροσωπούνται και έχουν δικαίωμα ψήφου γίνεται μέσω της υπογραφής τους σε ειδικό βιβλίο στο οποίο υπογράφουν κατά την προσέλευσή τους στη
Γενική Συνέλευση. Αυτοί που εκπροσωπούν άλλα μέλη του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ οφείλουν να καταθέτουν αμέσως μόλις προσέλθουν τα ειδικά πληρεξούσια τους.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΘΡΟ 15

Το Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί, όλες τις εξουσίες που δεν ανήκουν στη Γενική Συνέλευση, έχοντας γενική αρμοδιότητα.

Οι εκλεγόμενοι Σύμβουλοι κατά τα προαναφερθέντα με πρόσκληση του πρώτου επιτυχόντα, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την εκλογή τους το αργότερο, συνέρχονται στην πρώτη τους συνεδρίαση και εκλέγουν με μυστική ψηφοφορία τα όργανα του με εννέα (9) μέλη Διοικητικού Συμβουλίου: Τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία και τον Ειδικό Γραμματέα, ενώ οι υπόλοιποι μπορούν ν’ αναλάβουν ειδικές αρμοδιότητες ή θέσεις που δημιουργούνται από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Σε περίπτωση θανάτου ή παραίτησης του Προέδρου συμπληρώνονται τα μέλη του Δ.Σ. από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας και με νέα μυστική ψηφοφορία εκλέγεται από την αρχή ο Πρόεδρος και τα υπόλοιπα όργανα του Διοικητικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση παραίτησης του Αντιπροέδρου, ή του Γενικού Γραμματέα ή του Ταμία ή του Ειδικού Γραμματέα, συμπληρώνεται το Διοικητικό Συμβούλιο από τους επιλαχόντες κατά σειρά επιτυχίας και με νέα μυστική ψηφοφορία εκλέγονται μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου όλα τα όργανά του εκτός από τον Πρόεδρο.

Σε περίπτωση παραίτησης τεσσάρων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου συγχρόνως ανάμεσα στα οποία ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας, συγκαλείται έκτακτα η Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

Σε περίπτωση εξάντλησης του πίνακα των επιλαχόντων μελών για Το Διοικητικό Συμβούλιο ή σε περίπτωση κατά την οποία για λόγους ομαλής λειτουργίας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ επιβάλλεται η είσοδος στο Διοικητικό Συμβούλιο άλλων τακτικών μελών για κάλυψη κενών θέσεων του, αυτό καλεί σε λογικό χρόνο έκτακτη Γενική Συνέλευση για διενέργεια αρχαιρεσιών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί ν’ ασκεί Διοίκηση κανονικά με περιορισμένη σύνθεση, δηλ. εφ’ όσον μετέχουν σ΄ αυτό πέντε (5) μέλη ανάμεσα στα οποία ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας.


ΑΡΘΡΟ 16

Ως μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μπορούν να εκλεγούν μόνον τα Τακτικά του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ εφ΄ όσον υποβάλλουν έγγραφα 10 ημέρες πριν από την Γενική Συνέλευση την υποψηφιότητα τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά τον μήνα έκτακτα δε και για ορισμένα θέματα, κάθε φορά που ο Πρόεδρος αυτού κρίνει αυτό αναγκαίο ή ζητηθεί έγγραφα από τα τρία (3) μέλη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία με παρόντα ή αντιπροσωπευόμενα πέντε (5) τουλάχιστον μέλη ανάμεσα στα οποία ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος και αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων και εκπροσωπούμενων.

Σε περίπτωση κατά την οποία παρίσταται ή εκπροσωπείται άρτιος αριθμός Συμβούλων αποφασίζει επίσης με πλειοψηφία των παρόντων, και σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του προεδρεύοντος Αντιπροέδρου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί τις Γενικές Συνελεύσεις, εκτελεί τις αποφάσεις τους και λογοδοτεί ενώπιον τους.

Προΐσταται των αρχών του Συλλόγου και των μελών και αποφασίζει για κάθε ζήτημα γενικά, που αφορά την επιτέλεση των σκοπών αυτού και τέλος φροντίζει για την ακριβή τήρηση του παρόντος και για των σε εκτέλεσή του εκδιδομένων αποφάσεων, κανονισμών και εγκυκλίων.


ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 17

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ και το Διοικητικό Συμβούλιο ενώπιον των Δικαστικών, Πολιτικών και Αθλητικών Αρχών και γενικά σε όλες τις σχέσεις με τρίτους. Συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικ. Συμβουλίου, διακόπτει και διαλύει αυτές.

Προεδρεύει των Γενικών Συνελεύσεων σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα άρθρο 14 του παρόντος καταστατικού προσυπογράφει όλη την αλληλογραφία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ μαζί με τον Γενικό Γραμματέα, προσυπογράφει μαζί με τον ταμία τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων και τις επιταγές αναλήψεως χρημάτων, και προσυπογράφει μαζί με τον Γενικό Γραμματέα και Ταμία τα εντάλματα πληρωμών.

Δικαιούται να καλεί και να ελέγχει κάθε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ σε περίπτωση απειθείας ή παράβασης του καταστατικού και τέλος παίρνει κάθε μέτρο που εξασφαλίζει τα συμφέροντα του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, ακόμη και χωρίς απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου εάν προβλέπεται κίνδυνος από την αναβολή.


ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΡΘΡΟ 18

Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος ο Πρόεδρος αναπληρώνεται σε κάθε αρμοδιότητα από τον Αντιπρόεδρο και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος κι αυτού από τον πιο ηλικιωμένο των Συμβούλων.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΘΡΟ 19

Ο Γενικός Γραμματέας είναι ο Εισηγητής και εκτελεστής των αποφάσεων του Δ.Σ. προΐσταται των Γραφείων και της Λέσχης του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ καθώς και του προσωπικού αυτού.

Φροντίζει για την διεξαγωγή της αλληλογραφίας, προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο όλα τα έγγραφα και τα εντάλματα πληρωμών, υπογράφει με εντολή του Προέδρου τις προσκλήσεις των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, φυλάσσει το Αρχείο και τη σφραγίδα του Συλλόγου. Όταν απουσιάζει ο Γενικός Γραμματέας ή έχει κώλυμα αναπληρώνεται από τον Ειδικό Γραμματέα.


ΤΑΜΙΑΣ

ΑΡΘΡΟ 20

Ο Ταμίας ενεργεί τις εισπράξεις και τις πληρωμές, προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο τις διπλότυπες αποδείξεις εισπράξεων, μαζί με τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα τα εντάλματα πληρωμών.

Τηρεί τα βιβλία της διαχείρισης του τακτικά, και καταθέτει τα μετρητά που βρίσκονται στα χέρια του όπως ο Νόμος ορίζει και τα αναλαμβάνει με επιταγές τις οποίες προσυπογράφει μαζί με τον Πρόεδρο.

Ευθύνεται για τα χρήματα που του έχουν παραδοθεί τηρεί το κτηματολόγιο τόσο των ακινήτων όσο και των διαφόρων επίπλων και οργάνων του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, συντάσσει τον απολογισμό κάθε έτους, τον ισολογισμό, καθώς επίσης και τον προϋπολογισμό, τους οποίους μετά την έγκριση τους από το Διοικητικό Συμβούλιο υποβάλει προς την Γενική Συνέλευση για την τελική έγκριση και γενικά διαχειρίζεται την περιουσία του ΣΥΝΔΕΣΜΟ. Τον Ταμία σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει με ευθύνη αυτού μέλος που υποδεικνύεται από το Διοικητικό Συμβούλιο.


ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΘΡΟ 21

Ο Ειδικός Γραμματέας τηρεί τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και το μητρώο των επίτιμων και των τακτικών μελών.

Κατά την άσκηση των καθηκόντων του προετοιμάζει όλη την αλληλογραφία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, φροντίζει για την αποστολή κάθε είδους αλληλογραφίας, και συνεργάζεται και βοηθά τον Γενικό Γραμματέα στο έργο του τον οποίο όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 22

Η τριμελής εξελεγκτική Επιτροπή που εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση, είναι αρμόδια για την κατά την διάρκεια της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου παρακολούθηση και έλεγχο των εισπράξεων και πληρωμών και την γενική οικονομική διαχείριση και την υποβολή στο Διοικητικό Συμβούλιο και τις Γενικές Συνελεύσεις των σχετικών εκθέσεων.

Κατά τις εργασίες της επιτροπής προΐστανται ένα από τα μέλη της που έλαβε τις περισσότερε ψήφους και σε περίπτωση ισοψηφίας αυτός που ευνοήθηκε από την κλήρωση.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΝΩΣΕΙΣ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΑΡΘΡΟ 23

Α’. Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει το δικαίωμα για την επίτευξη των σκοπών του παρόντος να καταρτίζει Επιτροπές εκ των μελών του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ.

Μπορούν να συσταθούν ενδεικτικά:

 • Οικονομική Επιτροπή για την μελέτη των κάθε είδους θεμάτων που σχετίζονται με την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου.
 • Επιτροπή για την διοργάνωση διαλέξεων και εορταστικών εκδηλώσεων.
 • Επιτροπή Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων για την έκδοση περιοδικού, εφημερίδας, εντύπων και λοιπή δραστηριότητα για προώθηση των θεμάτων του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ και ανάπτυξη των σχέσεων του Σωματείου εις το Εσωτερικό και Εξωτερικό.

Όλες οι παραπάνω επιτροπές καθώς και οι υπόλοιπες που ενδεχομένως θα συσταθούν, τελούν υπό τον έλεγχο του Διοικητικού Συμβουλίου και λειτουργούν μέσε στα όρια που καθορίζει αυτό.

Β’. Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ μπορεί να συμμετάσχει και ν’ αποτελέσει μέλος Ένωσης (ομοσπονδίας) που θα ιδρυθεί από παρόμοια Σωματεία με σκοπό την πληρέστερη προώθηση και επίλυση των προβλημάτων του.

Για την συμμετοχή του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ σε Ένωση (ομοσπονδία) που θα ιδρυθεί από ομοειδή Σωματεία, πρέπει να αποφασίζει η Γενική Συνέλευση αυτού μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 24

Για την αρμονική και χωρίς προβλήματα λειτουργία του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ και την επίτευξη και πραγματοποίηση των σκοπών αυτού απαραίτητος είναι ο σεβασμός όχι μόνον των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και των συναφών διατάξεων του Αστικού Κώδικα του Εισαγωγικού Νόμου του ή άλλων διατάξεων αλλά και ο σεβασμός των κανονισμών που εκδίδονται από τις αθλητικές αρχές.
Κάθε παράβαση με υπαίτια πράξη ή παράλειψη κάποιου από τους προαναφερθέντες σε προηγούμενο άρθρο κανόνες δικαίου από κάποιο μέλος του σωματείου, και πέρα από κάθε άλλη κύρωση που αποτελείται ή επιβάλλεται από άλλη Αρχή, συνεπάγεται σύμφωνα με τα παραπάνω και την επιβολή πειθαρχικών κυρώσεων, που μπορούν να φθάσουν μέχρι και την υποβολή του υπαίτιου από το Σωματείο.


ΑΡΘΡΟ 25

Α’. Λόγοι επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων που ενδεικτικά αναφέρονται στο παρόν Καταστατικό, εκτός απ’ αυτές που αναφέρονται σ’ άλλες ειδικές διατάξεις και που δημιουργούν κωλύματα, εκπτώσεις ή ποινικές κυρώσεις, είναι και η απρεπής και μη φίλαθλη συμπεριφορά του μέλους κατά τις διαφόρους εκδηλώσεις της ζωής του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, και της άσκησης του επαγγέλματος του, εξαιτίας της οποίας υπάρχει κίνδυνος δυσφήμισης του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, ακόμη δε και η ανάρμοστη κοινωνική διαγωγή και συμπεριφορά του μέλους.

Β’. Ως πειθαρχικές κυρώσεις ορίζονται από το παρόν:

 • Η έγγραφη επίπληξη.
 • Η απομάκρυνση από τις εκδηλώσεις και αίθουσες του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ μέχρι έξι (6) μήνες και
 • Το πρόστιμο μέχρι τρία ημερομίσθια

Κατόπιν εισήγησης του Δ.Σ. ενώπιον των αρμοδίων Επιτροπών δηλ. της ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Ε.Ε.Ο.Δ.Ε.Π.) και ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (Ε.Ε.Ο.Δ.) των αθλητικών Αρχών ΕΠΟ και ΕΠΑΕ επιβάλεται η διακοπή του συμβολαίου του μέλους επί έξι μήνες (6) τουλάχιστον.


ΑΡΘΡΟ 26

Αρμόδιο όργανο για την επιβολή των πειθαρχικών κυρώσεων είναι το Διοικητικό Συμβούλιο. Αυτό ασχολείται μετά από έγγραφη καταγγελία δύο τουλάχιστον μελών του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ, στην οποίαν πρέπει να αναφέρονται λεπτομερώς τα πραγματικά περιστατικά και τα για απόδειξη τούτων μέσα. Προϋπόθεση επιβολής κάθε ποινής είναι η προηγούμενη κλήση του μέλους σε απολογία την ορισθείσα ημέρα κατά την οποία προσάγει και τα υπόλοιπα για την υπεράσπιση του μέσα, καθώς και η σχετική εισήγηση της πειθαρχικής επιτροπής. Οι αποφάσεις του καθώς και η σχετική εισήγηση της πειθαρχικής επιτροπής. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου για την πειθαρχική ποινή λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.


ΑΡΘΡΟ 27

Στην περίπτωση κατά την οποίαν το πρόσωπο που κατηγορείται είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως είναι φυσικό δεν μετέχει στην συνεδρίαση και αναπληρώνεται από τον αναπληρωματικό και σε περίπτωση κωλύματος του από τον αμέσως επόμενο κ.ο.κ . Εάν τα υπό κατηγορίαν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή αναπληρωματικά τους είναι τόσα ώστε να μη είναι δυνατή η νόμιμη και έγκυρη σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου για την επιβολή κυρώσεων, το θέμα αναγκαστικά τίθεται πάλι στη πρώτη επόμενη Γενική Συνέλευση η οποία και αποφασίζει οριστικά. Προκειμένου για την προσωρινή απομάκρυνση από τις εκδηλώσεις του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ και για όσο χρόνο διαρκεί αυτή, το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου όπως εννοείται, δεν μετέχει στις συνεδριάσεις, και αντικαθίσταται προσωρινά από τον αναπληρωματικό.


ΑΡΘΡΟ 28

Για την καλύτερη υπεράσπιση της προσωπικότητας των μελών αλλά και της λειτουργίας του ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ η Γενική Συνέλευση μετά από αίτηση οποιουδήποτε μέλους μπορεί είτε ν’ ακυρώσει την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου που επιβάλλει πειθαρχική ποινή είτε να επικυρώσει ποινή που επιβλήθηκε ή ακόμα και να επιβάλλει βαρύτερη εάν επιτρέπεται τέτοια.

Οι για το θέμα αυτό αποφάσεις της Συνέλευσης μπορούν να ληφθούν δια βοής ή με ψηφοφορία είτε κρυφή – είτε φανερή.


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΘΡΟ 29

 • Για την αντιμετώπιση εκτάκτων και αρκετά σοβαρών ζητημάτων που αφορούν τον ΣΥΝΔΕΣΜΟ και τα συμφέροντα των αμειβομένων ποδοσφαιριστών γενικότερα σε επείγουσες περιπτώσεις, αντί της σύγκλησης Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία απαιτεί χρόνο και χρήμα, είναι δυνατή η άμεση συγκρότηση μιας Εκτελεστικής Επιτροπής, που αποτελείται από τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των αρχηγών ή των νομίμων αναπληρωτών τους από δέκα τουλάχιστον ομάδες αμειβομένων ποδοσφαιριστών.
 • Η Εκτελεστική Επιτροπή μπορεί να λάβει κάθε μέτρο που ενδείκνυται από τις περιστάσεις για την προστασία των θιγόμενων δικαιωμάτων των αμειβόμενων ποδοσφαιριστών, και συγκαλείται με επιμέλεια και μετά από ειδική απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο ζητεί την συνδρομή όλων των αρχηγών των ομάδων που μπορούν να προσέλθουν.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΑΡΘΡΟ 30

 • Σε περίπτωση ασάφειας του παρόντος καταστατικού, καθώς και για όλα τα ζητήματα που δεν προβλέπονται αποφασίζει νόμιμα η Γενική Συνέλευση με απόλυτη πλειοψηφία των μελών, που είναι παρόντα ή αντιπροσωπεύονται.
 • Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μπορεί να προσληφθεί στον ΠΣΑΠ έμμισθος Γενικός Γραμματέας ή Διευθυντής ή Διευθύνων Σύμβουλος η αμοιβή του οποίου καθορίζεται με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου.
 • Το παρόν Καταστατικό που συντάχτηκε από το ιδρυτικό μέλος του ΠΣΑΠ Αριστείδη Κ. Καμάρα, Δικηγόρο και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. 151/1976 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, και τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθ. 2486/1979 και 3560/1980 αποφάσεις του ιδίου Δικαστηρίου καταχωρήθηκε στα βιβλία αναγνωρισμένων σωματείων υπ’ αύξ. αριθ. 6206 ειδ. 1799/30-9-1976, ήδη δε και πάλι τροποποιείται και μεταγλωττίζεται και αποτελούμενο από τριάντα (30) άρθρα με βάση την από 18/5/1998 απόφαση Γενικής Συνέλευσης ανατίθεται στον Πρόεδρο του Συνδέσμου η υπογραφή και υποβολή στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών των παραπάνω τροποποιήσεων για την δικαστική έγκρισή τους.

Αθήνα, 18 -5- 1998