ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΑ
(Ισχύει μέχρι 31/12/2019, άμεσα θα ανανεωθεί)

ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ

Αναφορικά με τον τρόπο καταβολής της μισθοδοσίας και παρακράτησης των αντίστοιχων κονδυλίων για φόρους, ΙΚΑ και εισφορά αλληλεγγύης επιθυμούμε να σας παραθέσουμε τα ακόλουθα.

Για τον υπολογισμό των κρατήσεων του ΙΚΑ ως μισθός λαμβάνεται μόνο ο συμφωνημένος μισθός του όρου 4.1 του συμβολαίου.

Για τον υπολογισμό όμως των παρακρατήσεων για τους φόρους μισθωτών υπηρεσιών και της εισφοράς αλληλεγγύης ως μισθός λαμβάνεται τόσο ο μισθός του όρου 4.1 του συμβολαίου, όσο και οι δόσεις του όρου 4.4 του συμβολαίου, καθώς και αυτές αποτελούν μισθολογικές παροχές των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών.

Αντίθετα, όπως ρητά ορίζεται τόσο στην § 5 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013, όσο και στην ΠΟΛ 1072/31.03.2015 παρακράτηση με συντελεστή 20 % έχουν μόνο τα μπόνους μετεγγραφής ή και ανανέωσης συμβολαίου, τα οποία τίθενται στους όρους 4.2 και 4.3 του επαγγελματικού συμβολαίου των ποδοσφαιριστών, τα οποία και δεν συμπεριλαμβάνονται στις τακτικές μηνιαίες αποδοχές των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών και ως εκ τούτου, μόνο στις περιπτώσεις αυτές ο ανωτέρω συντελεστής του 20 % δεν εξαντλεί τη φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.


Τροποποιείται για ακόμα μια φορά η κλίμακα Φορολογίας εισοδήματος του άρθρου 15 του Κ.Φ.Ε. (4172/2013) με αναδρομική ισχύ από 01/01/2016.

Η νέα κλίμακα αφορά πλέον Μισθωτούς, Συνταξιούχους, Ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα και τους Αγρότες.

            Κλιμάκιο        φορολογικός     φόρος                      Σύνολο
        Εισοδήματος    συντελεστής     κλιμακίου    Εισοδήματος   Φόρου
(ευρώ) % (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ)
20000 22% 4400 20000 4400
10000 29% 2900 30000 7300
10000 37% 3700 40000 11000
Υπερβάλλον 45%

Έκπτωση φόρου (ισχύει για εισοδήματα που αποκτώνται από 1.1.2016)

Με την τροποποίηση του άρθρου 16 εισάγεται πλέον διαφορετική έκπτωση φόρου η οποία συνδέεται με τον αριθμό των τέκνων. Η έκπτωση φόρου ισχύει πλέον για Μισθωτούς, Συνταξιούχους και αγρότες.
Σημείωση: Δεν ισχύει για το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

Αναλυτικά ο φόρος που προκύπτει κατά την εφαρμογή του άρθρου 15 μειώνεται κατά το ποσό των χιλίων εννιακοσίων (1.900) ευρώ για το φορολογούμενο χωρίς εξαρτώμενα τέκνα, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 11, όταν το φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις δεν υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. Η μείωση του φόρου ανέρχεται σε χίλια εννιακόσια πενήντα (1.950) ευρώ για το φορολογούμενο με ένα (1) εξαρτώμενο τέκνο, σε δύο χιλιάδες (2.000) ευρώ για δύο (2) εξαρτώμενα τέκνα και σε δύο χιλιάδες εκατό (2.100) ευρώ για τρία (3) εξαρτώμενα τέκνα και άνω. Εάν το ποσό του φόρου είναι μικρότερο των ποσών αυτών, η μείωση του φόρου περιορίζεται στο ποσό του αναλογούντος φόρου.

Για φορολογητέο εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες και συντάξεις το οποίο υπερβαίνει το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, το ποσό της μείωσης μειώνεται κατά δέκα (10) ευρώ ανά χίλια (1.000) ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

Αριθμός τέκνων Έκπτωση φόρου
Χωρίς τέκνα 1900
Ένα 1950
Δύο 2000
Τρία 2100

Το αφορολόγητο βάσει των νέων διατάξεων διαμορφώνεται ως εξής:

8,860.00 49.2 0 0 0
8,861.00 49.42 0 0 0
8,862.00 49.64 0 0 0
8,863.00 49.86 0 0 0
8,864.00 50.08 0.08 0 0
8,865.00 50.3 0.3 0 0
9,000.00 80 30 0 0
9,088.00 99.36 49.36 0 0
9,089.00 99.58 49.58 0 0
9,090.00 99.8 49.8 0 0
9,091.00 100.02 50.02 0.02 0
9,092.00 100.24 50.24 0.24 0
9,093.00 100.46 50.46 0.46 0
9,543.00 199.46 149.46 99.46 0
9,544.00 199.68 149.68 99.68 0
9,545.00 199.9 149.9 99.9 0
9,546.00 200.12 150.12 100.12 0.12
9,547.00 200.34 150.34 100.34 0.34
9,548.00 200.56 150.56 100.56 0.56
10,000.00 300 250 200 100
11,000.00 520 470 420 320

Επίσης αλλάζει και η κλίμακα εισφοράς αλληλεγγύης. Προσοχή: Η παρακράτηση της εισφοράς από τους μισθούς και τις συντάξεις αρχίζει να πραγματοποιείται από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου.
Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης ενσωματώνεται στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και υπολογίζεται πλέον με οριακούς συντελεστές, έτσι ώστε ο συντελεστής του επόμενου κλιμακίου να εφαρμόζεται μόνον στο υπερβάλλον ποσό του εισοδήματος

Κλιμάκιο εισοδήματος Φορολογικός Συντελεστής Φόρος Κλιμακίου Εισοδήματος Σύνολο Φόρου
(ευρώ) % (ευρώ) (ευρώ) (ευρώ)
12000 0,00% 0 12000 0
8000 2,20% 176 20000 176
10000 5,00% 500 30000 676
10000 6,50% 650 40000 1326
25000 7,50% 1875 65000 3201
155000 9,00% 13950 220000 17151
Υπερβάλλον 10,00%

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ή ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ – ΠΑΛΙΑ